Współpraca z Bułgarską Izbą Branżową – Przemysłu Maszynowego

„Stabilizacja zatrudnienia i podwyższanie jakości siły roboczej poprzez wymianę innowacji dotyczących kontynuacji szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego”

Projekt  BG051РО001-7.0.07-0017 – C0001

Projekt współfinansowany z Programu “Rozwój zasobów ludzkich” finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny przy Unii Europejskiej.

Lider Projektu: Bułgarska Izba Branżowa – Przemysł Maszynowy

Partner: Fundacja „Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji”

Projekt rozwoju systemu kształcenia zawodowego w branży maszynowej jest realizowany w okresie do grudnia 2014r. Główne obszary tematyczne dotyczą:

 • identyfikacji dobrych (innowacyjnych) praktyk przedsiębiorstw z branży maszynowej w zakresie kształcenia zawodowego,
 • zbudowania skutecznej sieci partnerskiej przedsiębiorstw z branży maszynowej w Bułgarii i Polsce do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk,
 • utworzenia mechanizmów informacyjnych, pomocy metodologicznej i współpracy przedsiębiorstw z branży maszynowej w realizacji dobrych praktyk,
 • nawiązanie i prowadzenie współpracy biznesowej.

Realizacja zadań w ramach powyżej opisanych obszarów ukierunkowana jest na wypracowanie metody i zebranie najlepszych praktyk zapewniających stabilizację zatrudnienia i zwiększenie poziomu kwalifikacji zawodowych pracowników w przedsiębiorstwach z branży maszynowej.

Inspiracją do przygotowania projekty były przeprowadzone badania w ramach wspólnie realizowanego projektu „Wymiana dobrych praktyk w obszarze CSR branży maszynowej z Polski i Bułgarii. Przewodnik wdrażania społecznej odpowiedzialności”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach priorytetu VIII. Badanie ankietowe przeprowadzono na próbie 232 MMŚP z terenu Polski i Bułgarii. Na podstawie przeprowadzonej analizy otrzymanych danych m.in. zidentyfikowano dwa główne problemy, określono proces przyczynowo – skutkowy oraz wyciągnięto wnioski:

 1. Niedobór wykwalifikowanej kadry:
 • ponad połowa(51%) pracodawców MMŚP napotyka trudności w znalezieniu pracowników do kluczowych miejsc pracy. Wśród nielicznych profesji w 2011 i 2012 r. są głównie zawody z branży maszynowej –  inżynierowie, wykwalifikowani robotnicy, operatorzy produkcyjni.
 • firmy z branży maszynowej coraz trudniej znajdują wykwalifikowanych operatorów obsługujących maszyny CNC, konstruktorów, technologów, tokarzy, ślusarzy, frezerów.

Przyczyny:

 • Część pracowników i specjalistów  opuszcza firmy z branży maszynowej, przechodząc do branż oferujących wyższe płace i lepsze warunki pracy. Z branży maszynowej odeszła duża cześć wysoko wykwalifikowanych pracowników i specjalistów. Kryzys w 2009 – 2010 г. pogłębił i przyspieszył ten proces.
 • Istnieje tendencja starzenia się pracowników w branży maszynowej. Udział pracowników w wieku poniżej 24 lat spadł poniżej 5%.Odsetek pracowników powyżej 45 roku życia przekracza 54%.
 • Na tym etapie, rynek pracy nie zapewnia wystarczającej liczby specjalistów z wykształceniem średnim i wyższym w stosunku do zapotrzebowania branży maszynowej.

Dodatkowo zauważalne jest:

 • Brak motywacji u młodych ludzi do nauki zawodów z branży maszynowej oraz brak połączenia zawodowej działalności z produkcją maszyn. W dużym stopniu z powodu niskich płac i złych warunków pracy w branży maszynowej.
 • Malejąca liczba szkół zawodowych, które kształcą kadry do branży maszynowej.
 • Malejąca liczba osób przyjmowanych  i kończących szkoły średnie i uczelnie wyższe ze specjalizacją związaną z  branżą maszynową

Wniosek:

Eksperci oczekują, że deficyt wzrośnie a zakres rzadkich zawodów będzie się rozszerzał

Konsekwencje dla przedsiębiorstw:

Przedsiębiorstwa są zmuszone przyjmować do pracy młodzież bez przygotowania zawodowego w branży maszynowej. To znacznie wydłuża czas i zwiększa koszty kształcenia w przedsiębiorstwach

 1. Niska jakość szkolenia młodych specjalistów z wykształceniem wyższym i średnim:
 • Według opinii kierownictwa największych firm z branży maszynowej przygotowanie zawodowe osób kończących średnie i wyższe szkoły, ze specjalizacją w zakresie branży maszynowej nie jest na wystarczającym poziomie. To odnosi się do teoretycznych, a zwłaszcza praktycznych szkoleń dla młodych specjalistów.
 • W wielu przypadkach poziom merytoryczny szkoleń nie spełnia wymagań  aktualnych technologii i procesów produkcji.

Przyczyny:

 • Niskie wymagania przy doborze kandydatów na szkolenia, co z kolei powoduje brak motywacji młodych ludzi do nauki zawodów z branży maszynowej.
 • Przestarzałe programy nauczania.
 • Niskie kwalifikacje nauczycieli lub trenerów w zakresie praktycznych przedmiotów.
 • Brak nowoczesnych urządzeń do profesjonalnej edukacji.

WNIOSEK:

W kolejnych latach różnica pomiędzy wymaganiami w stosunku do pracy a kwalifikacjami młodych specjalistów będzie rosnąć. Jest to spowodowane przez rozwój technologii i tworzenie nowych miejsc pracy.

Konsekwencje dla przedsiębiorstw:

Komplikacje i wydłużanie czasu adaptacji młodych specjalistów do pracy, konieczność dodatkowych szkoleń praktycznych w samych przedsiębiorstwach i związane z tym dodatkowe koszty dla przedsiębiorstw.

Wobec powyższego, niezbędne jest zaplanowanie i wdrożenie działań prowadzonych wspólnie przez przedsiębiorstwa, ale także instytucje państwowe.

Lider projektu, wskazał na najważniejsze trzy grupy działań:

1 – Zwiększenie wydajności pracy, które przełożą się na:

 • pozytywny efekt w stosunku do ekonomii przedsiębiorstwa,
 • uzupełnienie części niedoboru kadr.

Działanie wymaga inwestycji do wprowadzenia nowych technologii i poprawy organizacji produkcji zgodnie z trendami w branży maszynowej.

2 –  Zwiększenie wydajności zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach, które wymagają:

 • udoskonalenia systemów zarządzania,
 • zwiększenia inwestycji w szkolenia ustawiczne.

Działanie wymaga podniesienia świadomości przedsiębiorców poprzez upowszechnienie hasła:

Siła robocza to nie tylko koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, ale przede wszystkim źródło dochodów dla przedsiębiorstwa

oraz przedstawienie przykładów praktyk z MMŚP, które inwestując w potencjał pracowników osiągnęły wymierne efekty finansowe.

3 – Rozwój systemu kształcenia zawodowego, ponieważ:

 • system ten nie jest wystarczająco skuteczny. Boryka się z takimi samymi problemami jak nauczanie w szkołach średnich i wyższych uczelniach.

Realizacja powyższych działań wpłynie pozytywnie na:

 • Szkolenia zawodowe  – przyspieszą przejście młodych ludzi z nauki do pracy oraz dadzą możliwość starszym pracownikom (doświadczonym, z dłuższym stażem pracy) utrzymania swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami miejsc pracy, zachowania swoich miejsc pracy, co jest ważne w warunkach niedoboru siły kadry,
 • system kształcenia zawodowego, z którego skorzystają wszyscy – pracownicy, przedsiębiorstwa i  instytucje edukacyjne, a także państwo.

Rezultaty

Jednym z rezultatów projektu jest opracowany plan nawiązywania i prowadzenia stałej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i Bułgarii. Elementem tego planu są:

a)      cyklicznie organizowane wizyty studyjne,

b)      zbieranie i upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyki pomiędzy firmami z obydwu krajów,

c)      kampania promocyjna i upowszechniająca, prowadzona m.in. poprzez podstronę Partnera projektu (zakładka współpraca ponadnarodowa).

Podstrona będzie prowadzona w języku polskim, angielskim i bułgarskim. Na poszczególnych zakładkach będą systematycznie umieszczane:

a)      dobre praktyki CSR dotyczące obszarów tj. relacje z pracownikami, rozwój lokalny, ochrona środowiska,

b)      programy, materiały edukacyjne i dobre praktyki związane ze szkoleniami ustawicznymi,

c)      wiedza nt. zarządzania różnorodnością, szczególnie potencjałem pracowników 50+ oraz motywowanie osób młodych do kształcenia i podejmowania pracy w branży,

d)      promocja i prezentacja pomysłów do wspólnych projektów,

e)      współpraca biznesowa (prezentacja produktów i usług, wymiana handlowa).

Do współpracy  zostali zaproszeni studenci Akademii Morskiej w Gdyni, którzy jak do tej pory przygotowali 50 opracowań zawierających opisy polskich MŚP i działań przez nich podejmowanych w powyżej wymienionych obszarach. Na ich podstawie oraz gromadzonej wiedzy podczas współpracy z firmami z Polski i Bułgarii będą przygotowanie artykuły umieszczane w poszczególnych zakładkach.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Archiwum. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.