Dobre praktyki CSR: relacje z pracownikami, ochrona środowiska, rozwój lokalny

 


Doskonalenie umiejętności zarządzania zespołem (cz.1)

Jedną z umiejętności, którą powinny nabyć i rozwijać przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne jest zarządzanie zespołem pracowników. Wiedza i metody służące planowaniu, organizowaniu, kierowaniu i kontrolowaniu jakości wykonywania powierzonych zadań i realizowanych procesów są niezbędne do osiągnięcia postawionych celów. Zbudowanie zgranego zespołu lub zadaniowych czy zakładowych zespołów, co w średnich i dużych firmach jest wskazane, jest niezwykle trudne. Wiedzą to właściciele firm, osoby zarządzające, ma to też potwierdzenie w badaniach przeprowadzonych przez instytucje szkoleniowo-doradcze.

Czytaj więcej… 


Zarządzanie personelem w zgodzie z ideą CSR

Jedną z umiejętności, którą powinny nabyć i rozwijać przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne jest zarządzanie zespołem pracowników. Wiedza i metody służące planowaniu, organizowaniu, kierowaniu i kontrolowaniu jakości wykonywania powierzonych zadań i realizowanych procesów są niezbędne do osiągnięcia postawionych celów. Zbudowanie zgranego zespołu lub zadaniowych czy zakładowych zespołów, co w średnich i dużych firmach jest wskazane, jest niezwykle trudne. Wiedzą to właściciele firm, osoby zarządzające, ma to też potwierdzenie w badaniach przeprowadzonych przez instytucje szkoleniowo-doradcze.

Czytaj więcej… 


Budowanie relacji z klientami 

Nawiązanie, rozwijanie i utrzymanie dobrych relacji z klientami jest procesem długim i wymagającym strategicznego podejścia. Tradycyjny model obsługi klienta wciąż nie jest perfekcyjny a jednym z podstawowych problemów jest pobieżna komunikacja a oczekiwania kupujących coraz bardziej wygórowane. Szybkie tempo życia narzuciło tempo relacji. Oczekujemy sprawnej obsługi, natychmiastowej reakcji i udzielonych odpowiedzi na każde pytania. Kształtująca się świadomość klientów sprawia, że wymagania stają się coraz wyższe a dociekliwość w ocenianiu przydatności towarów lub usług coraz większa. Firmy starając się temu sprostać oprócz powszechnie przyjętego modelu obsługi klienta dodatkowo uruchamiają interaktywne strony internetowe oraz infolinie. Niestety, spędzanie dłuższego czasu w oczekiwaniu na połączenie z konsultantem, wybieranie kolejnych cyferek na telefonie lub zdawkowe i tendencyjnie udzielane odpowiedzi mailowe powodują frustracje i zniechęcenie do dalszych prób skontaktowania się z dana firmą i zmiany na inną.

Czytaj więcej… 


Marketing społecznie odpowiedzialny

Przedsiębiorstwa, które budując wizerunek firmy realizują swoją działalność odpowiedzialnie, wykorzystują jako jedno z narzędzi marketing społeczny. Jest on oparty na podstawowych pojęciach i teorii marketingu, ale skupia się na tworzeniu dobrych relacji z klientem, budowaniu długoterminowego zaufania i sukcesywnej zmianie zachowań konsumentów. Organizowane akcje i kampanie społeczne prezentują nie tylko jakość i wartość produktów firmy, ale podkreślają i szczegółowo omawiają rzeczywiste cechy i zalety oferowanych produktów lub usług. Każde z nich musi zawierać dokładna informację o pochodzeniu, składzie, wpływie na zdrowie i środowisko, sposobach użytkowania, terminach przydatności oraz metodzie utylizacji. Produkty społecznie odpowiedzialne posiadają eko-oznakowanie. Na stronie http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/  znajduje się ponad 400 eko-etykiet wraz z opisem. Część z nich jest certyfikowana lub charakterystyczna tylko dla produktów z danego kraju, znajdują się tam również etykiety uniwersalne, dla różnych produktów i usług świadczonych przez firmy z całego świata.

Czytaj więcej… 


Rozwój lokalny, a społeczna odpowiedzialność biznesu

To co z reguły charakteryzuje formę w jakiej realizowane są zachowania społecznie odpowiedzialne przez małe i średniej wielkości firmy to fakt, iż są to działania intuicyjne, rzadko przybierające formę działań sformalizowanych i zwykle informacja o nich nie dociera do opinii publicznej.  „Przedsiębiorca postrzega tego typu działania jako swój osobisty wkład w społeczeństwo, troskę o środowisko naturalne oraz jako działalność filantropijną, zatem często nie dokonuje oceny ani nie udziela informacji o rezultatach tych działań.”

Czytaj więcej… 


Biznes w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem

Z pojęciem zrównoważonego rozwoju możemy spotkać się w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska i oznacza, „rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”. Oznacza to, że prowadzenie biznesu w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem to nie tylko ochrona środowiska, z którą przedsiębiorcy najczęściej kojarzą to pojęcie.

Czytaj więcej… 


Zrównoważony biznes a ochrona zasobów naturalnych i środowiska

Jednym z filarów społecznie odpowiedzialnego biznesu, tworzącego wartość społeczno-gospodarczą, jest ochrona środowiska połączona z zachowaniem równowagi środowiska naturalnego. Programy i działania mające na celu zatrzymanie procesu degradacji różnorodności biologicznej są prowadzone od blisko 20 lat i są częścią planu strategicznego realizowanego do 2020r zgodnie z przyjętą Strategią Lizbońską. Cały proces jest długi i niezwykle kosztowny, a jego powodzenie uzależnione jest od współpracy i zaangażowania bezpośrednich użytkowników z sektora biznesu, tj. przedsiębiorców i sfery finansowania inwestycji.

Czytaj więcej… 


Zrównoważony biznes, a rozwój społeczny

Przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne przywiązują wagę do poziomu kosztów nie mniej niż inne firmy niezainteresowane działaniami z zakresu CSR. Zarządzanie wewnętrznymi procesami i prowadzenie polityki współpracy z otoczeniem zewnętrznym wymaga od biznesu wprowadzenia do praktyki nowych rozwiązań, opartych na rozwoju kapitału społecznego i rozwoju lokalnego. Pozytywne zmiany w tych obszarach sprzyjają przedsiębiorcom zarówno w budowaniu więzi społecznych jak i realizowaniu wspólnych przedsięwzięć biznesowych.

Czytaj więcej… 


Zrównoważony biznes a  wzrost gospodarczy  i równomierny podział korzyści

Wzrost gospodarczy i równomierny podział korzyści oznacza osiągnięcie odpowiedzialnego, długookresowego wzrostu, który stanie się udziałem wszystkich narodów i społeczności. Osiągniecie celu wymaga zintegrowanego podejścia do dzisiejszych, wzajemnie powiązanych globalnych systemów gospodarczych i stawia wyzwania dużym i małym przedsiębiorcom.

Czytaj więcej…