Przygotowanie publikacji

W ramach projektu „Stabilizacja zatrudnienia i podwyższanie jakości pracowników poprzez wymianę innowacji dotyczących kontynuacji szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego” przygotowywana jest publikacja prezentująca efekty rocznej współpracy przedsiębiorstw z branży przemysłu maszynowego i elektromaszynowego, działających na terenie Polski i Bułgarii. Publikacja będzie również zawierać bogaty zbiór dobrych praktyk dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym głównie z obszaru zarządzania i budowania potencjału pracowników.

W działaniach projektowych uczestniczyły firmy z sektora MMŚP, ale były też duże firmy, z ugruntowaną pozycją biznesową. Jednak, niezależenie od wielkości, każda z nich zwracała uwagę na problemy w pozyskaniu wykwalifikowanej kadry, a następnie na motywowaniu do dalszego rozwoju zawodowego. Prezentacje seminaryjne i przesłane materiały od poszczególnych firm wskazują na modelowe rozwiązania w zakresie motywowania młodych ludzi do pracy oraz wdrażania programów szkolenia ustawicznego w przedsiębiorstwach. Coraz częściej podkreślana jest wartość i skuteczność szkoleń organizowanych wewnątrz firmy. Prowadzone zajęcia z pracownikami umożliwiają podnoszenie wiedzy i kształcenie umiejętności w poszczególnych dziedzinach danego zawodu.
Istotną zaletą takich szkoleń jest dopasowanie treści merytorycznych i praktycznych do konkretnych stanowisk pracy oraz potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstwa. Takie szkolenia prowadzone są również dla nowo zatrudnionych, często bez kwalifikacji wymaganych dla danego stanowiska pracy. Firmy korzystają również ze szkoleń zewnętrznych. Do udziału w nich kierowani są nie tylko pracownicy działów produkcyjnych czy usługowych, ale także z księgowości, administracji, logistyki. Większość firm pokreśliła znaczenie współpracy ze szkołami i uczelniami technicznymi. Aby motywować do kształcenie w zawodzie organizowane są otwarte dni oraz regularnie przyjmowani są uczniowie na praktyki a absolwenci na staże. Najbardziej utalentowanym proponowane jest stałe zatrudnienie.
Coraz częściej podkreślane jest znaczenie budowania dobrych relacji z pracownikami, co przekłada się na wzrost zaangażowania kadry w budowanie marki i identyfikację z polityką firmy. Najczęściej organizowane są imprezy integracyjne tj. otwarte pikniki dla pracowników i ich rodzin, imprezy sportowe, festyny artystyczne, a także spotkania biesiadne lub wieczory taneczne. Do udziału w imprezach zapraszani są też współpracujące firmy i klienci/odbiorcy produktów i usług, nie tylko z regionu firmy lub z terenu Polski, ale także z zagranicy.
Przedsiębiorstwa z branży nawiązują kontakty i zawierają porozumienia z Uczelniami i jednostkami naukowymi celem opracowywania i realizacji wspólnych projektów. Głównym celem nie tylko jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w produkcji i usługach, ale także tworzenie nowych rozwiązań w obszarze kształcenia pracowników młodych oraz wspierania osób 50+ na rynku pracy i efektywnego korzystania z ich potencjału i doświadczenia w przedsiębiorstwie.

Przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie z Polski i Bułgarii podkreśliły, że zaprojektowana forma współpracy była dobrze zorganizowana i jest potrzebna. Aktualny poziom wymiany doświadczeń, a także wymiany biznesowej jest wciąż na dość niskim poziomie. Kontynuacja działań, podtrzymywanie kontaktów będzie pomocne w kształtowaniu dobrej i owocnej współpracy na wielu polach prowadzenia działalności i zarządzania przedsiębiorstwem.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wymiana dobrych praktyk CSR branży maszynowej. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.