III Nabór wniosków na wdrożenie CSR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła III nabór wniosków w konkursie o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR. Ogłoszenie oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie https://csr.parp.gov.pl/index/index/2268. Nabór wniosków będzie trwał od 11 stycznia do 8 lutego 2016 r. Zgodnie z decyzją instytucji nadzorujących realizację projektu III nabór wniosków jest skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z 5 województw, które wykazały najniższą aktywność w ramach dwóch poprzednich naborów wniosków. Są to województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie, opolskie, świętokrzyskie i łódzkie.

Ponieważ III nabór jest już ostatnim w ramach projektu PARP, bardzo zależy nam na tym, aby przedsiębiorcy wykorzystali dostępne dla nich środki. Jest to dużym wyzwaniem, zwłaszcza że nabór jest skierowany do województw dotychczas najmniej aktywnych. Dlatego też, zachęcamy do korzystania w wypracowanych dobrych praktyk CSR, które znajdują się na naszej stronie. Mamy nadzieję, że okażą się przydatne i będą inspiracją do wdrożenia w ramach strategii społecznej odpowiedzialności w Państwa firmach.

Zapraszamy do współpracy przy opracowywaniu wniosków.

Zaszufladkowano do kategorii CSR | Możliwość komentowania III Nabór wniosków na wdrożenie CSR została wyłączona

Podpisaliśmy porozumienie w sprawie powstania ośrodka naukowego Inżynierii Innowacji Społecznych

Z inicjatywy dr Zygmunta Mietlewskiego, naszego eksperta, dnia 08.06.2015 r. w Gdyni, zostało podpisane porozumienie dotyczące szerokiej współpracy pomiędzy poniższymi instytucjami:

– Akademią Morską w Gdyni, reprezentowaną przez prof. dr hab. Rektora Piotra Jędrzejowicza oraz Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa prof. dr hab. inż. Piotra Przybyłowskiego,

– Katolícka univerzita v Ružomberku, reprezentowany przez Dziekana Teologická fakulta v Košiciach, Ks. prof. ThDr. Cyrila Hišema,

– Burmistrzem Miasta i Gminy Sztum, Burmistrza mgr inż. Leszka Tabora,

– Wydziałem Zamiejscowym w Elblągu Szkoły Wyższej im Bogdana Jańskiego, reprezentowany przez Dyrektora mgr Iwonę Ciesielską,

– Fundacją Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji, reprezentowaną przez Prezesa mgr Krzysztofa Makowskiego,

– Stowarzyszeniem Gospodarcze w Piszu, reprezentowanym przez Prezesa mgr inż. Wiesława Gotowicza,

Strony niniejszego Porozumienia, zamierzają ze sobą ściśle współpracować, wychodząc naprzeciw wyzwaniom stawianym przez Strategię Europa 2020. Przedmiotem Porozumienia jest współpraca między Stronami w zakresie realizacji inicjatyw przyczyniających się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach. Rezultatem współpracy ma być tzw. Inicjatywa IIS, otwarta dla wszystkich, którym na sercu leży dobro drugiego człowieka, liczący się w europie i na świecie międzynarodowy ośrodek naukowy Inżynierii Innowacji Społecznych, z własnym czasopismem naukowym o zasięgu światowym.

Pełna treść podpisanego porozumienia Porozumienie

Zaszufladkowano do kategorii CSR | Możliwość komentowania Podpisaliśmy porozumienie w sprawie powstania ośrodka naukowego Inżynierii Innowacji Społecznych została wyłączona

Motywacja do pracy i kształcenie ustawiczne w sektorze maszynowym

Motywacja do pracy i kształcenie ustawiczne w sektorze maszynowym

Niniejsza publikacja jest wynikiem kolejnej owocnej współpracy pomiędzy Bułgarską Branżową Izbą Budowy Maszyn, a Fundacją „Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji”. Tym razem podjęte działania nakierowane były na zebranie najlepszych praktyk i wymianę doświadczeń, zapewniających stabilizację zatrudnienia i zwiększenie kwalifikacji zawodowych pracowników w przedsiębiorstwach z branży maszynowej w Bułgarii i w Polsce. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii CSR | Możliwość komentowania Motywacja do pracy i kształcenie ustawiczne w sektorze maszynowym została wyłączona

Podpisaliśmy porozumienie o współpracy pomiędzy Bułgarską Izbą Branżową Przemysłu Maszynowego, a Fundacją „Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji” w dziedzinie kwalifikacji kadr oraz poszerzania i zacieśniania współpracy pomiędzy bułgarskimi i polskimi przedsiębiorstwami z sektora budowy maszyn

 Porozumienie Porozumienie0002 Porozumienie0003

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii CSR | Możliwość komentowania Podpisaliśmy porozumienie o współpracy pomiędzy Bułgarską Izbą Branżową Przemysłu Maszynowego, a Fundacją „Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji” w dziedzinie kwalifikacji kadr oraz poszerzania i zacieśniania współpracy pomiędzy bułgarskimi i polskimi przedsiębiorstwami z sektora budowy maszyn została wyłączona

Współpraca z Bułgarską Izbą Branżową – Przemysłu Maszynowego

„Stabilizacja zatrudnienia i podwyższanie jakości siły roboczej poprzez wymianę innowacji dotyczących kontynuacji szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego”

Projekt  BG051РО001-7.0.07-0017 – C0001

Projekt współfinansowany z Programu “Rozwój zasobów ludzkich” finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny przy Unii Europejskiej.

Lider Projektu: Bułgarska Izba Branżowa – Przemysł Maszynowy

Partner: Fundacja „Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji”

Projekt rozwoju systemu kształcenia zawodowego w branży maszynowej jest realizowany w okresie do grudnia 2014r. Główne obszary tematyczne dotyczą:

  • identyfikacji dobrych (innowacyjnych) praktyk przedsiębiorstw z branży maszynowej w zakresie kształcenia zawodowego,
  • zbudowania skutecznej sieci partnerskiej przedsiębiorstw z branży maszynowej w Bułgarii i Polsce do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk,
  • utworzenia mechanizmów informacyjnych, pomocy metodologicznej i współpracy przedsiębiorstw z branży maszynowej w realizacji dobrych praktyk,
  • nawiązanie i prowadzenie współpracy biznesowej.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Archiwum | Możliwość komentowania Współpraca z Bułgarską Izbą Branżową – Przemysłu Maszynowego została wyłączona

Przygotowanie publikacji

W ramach projektu „Stabilizacja zatrudnienia i podwyższanie jakości pracowników poprzez wymianę innowacji dotyczących kontynuacji szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego” przygotowywana jest publikacja prezentująca efekty rocznej współpracy przedsiębiorstw z branży przemysłu maszynowego i elektromaszynowego, działających na terenie Polski i Bułgarii. Publikacja będzie również zawierać bogaty zbiór dobrych praktyk dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym głównie z obszaru zarządzania i budowania potencjału pracowników.

W działaniach projektowych uczestniczyły firmy z sektora MMŚP, ale były też duże firmy, z ugruntowaną pozycją biznesową. Jednak, niezależenie od wielkości, każda z nich zwracała uwagę na problemy w pozyskaniu wykwalifikowanej kadry, a następnie na motywowaniu do dalszego rozwoju zawodowego. Prezentacje seminaryjne i przesłane materiały od poszczególnych firm wskazują na modelowe rozwiązania w zakresie motywowania młodych ludzi do pracy oraz wdrażania programów szkolenia ustawicznego w przedsiębiorstwach. Coraz częściej podkreślana jest wartość i skuteczność szkoleń organizowanych wewnątrz firmy. Prowadzone zajęcia z pracownikami umożliwiają podnoszenie wiedzy i kształcenie umiejętności w poszczególnych dziedzinach danego zawodu.
Istotną zaletą takich szkoleń jest dopasowanie treści merytorycznych i praktycznych do konkretnych stanowisk pracy oraz potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstwa. Takie szkolenia prowadzone są również dla nowo zatrudnionych, często bez kwalifikacji wymaganych dla danego stanowiska pracy. Firmy korzystają również ze szkoleń zewnętrznych. Do udziału w nich kierowani są nie tylko pracownicy działów produkcyjnych czy usługowych, ale także z księgowości, administracji, logistyki. Większość firm pokreśliła znaczenie współpracy ze szkołami i uczelniami technicznymi. Aby motywować do kształcenie w zawodzie organizowane są otwarte dni oraz regularnie przyjmowani są uczniowie na praktyki a absolwenci na staże. Najbardziej utalentowanym proponowane jest stałe zatrudnienie.
Coraz częściej podkreślane jest znaczenie budowania dobrych relacji z pracownikami, co przekłada się na wzrost zaangażowania kadry w budowanie marki i identyfikację z polityką firmy. Najczęściej organizowane są imprezy integracyjne tj. otwarte pikniki dla pracowników i ich rodzin, imprezy sportowe, festyny artystyczne, a także spotkania biesiadne lub wieczory taneczne. Do udziału w imprezach zapraszani są też współpracujące firmy i klienci/odbiorcy produktów i usług, nie tylko z regionu firmy lub z terenu Polski, ale także z zagranicy.
Przedsiębiorstwa z branży nawiązują kontakty i zawierają porozumienia z Uczelniami i jednostkami naukowymi celem opracowywania i realizacji wspólnych projektów. Głównym celem nie tylko jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w produkcji i usługach, ale także tworzenie nowych rozwiązań w obszarze kształcenia pracowników młodych oraz wspierania osób 50+ na rynku pracy i efektywnego korzystania z ich potencjału i doświadczenia w przedsiębiorstwie.

Przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie z Polski i Bułgarii podkreśliły, że zaprojektowana forma współpracy była dobrze zorganizowana i jest potrzebna. Aktualny poziom wymiany doświadczeń, a także wymiany biznesowej jest wciąż na dość niskim poziomie. Kontynuacja działań, podtrzymywanie kontaktów będzie pomocne w kształtowaniu dobrej i owocnej współpracy na wielu polach prowadzenia działalności i zarządzania przedsiębiorstwem.

Zaszufladkowano do kategorii Wymiana dobrych praktyk CSR branży maszynowej | Możliwość komentowania Przygotowanie publikacji została wyłączona

Seminarium w Gdyni

W niezwykle urokliwej Sali Tradycji Akademii Morskiej w Gdyni, odbyło się w dniach 27-28.05.2014 r., seminarium podczas którego zaprezentowano rezultaty projektu „Stabilizacja zatrudnienia i podwyższanie jakości pracowników poprzez wymianę innowacji dotyczących kontynuacji szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego”. Dr  Zygmunt Mietlewski – ekspert Fundacji, przedstawił wyniki badań dot. stabilizacji zatrudnienia przeprowadzone wśród polskich firm branży maszynowej i elektro-maszynowej natomiast Ilia Keleschev – szef Branżowej Izby Budowy Maszyn omówił różne podejścia do identyfikacji i opisu dobrych praktyk w bułgarskich firmach budowy maszyny. Wśród uczestników nie zabrakło przedsiębiorców z Bułgarii oraz z Polski, a także studentów Akademii Morskiej z Katedry Ekonomii i Zarządzania, których zainteresowanie w szczególności wzbudziły prezentacje firm polskich dotyczące dobrych praktyk w kształceniu i przekazywaniu wiedzy w firmie, czy też  potrzebnych kwalifikacji przy zatrudnianiu. Zadawano liczne pytania obecnym przedsiębiorcom, na które uzyskiwano nie mniej interesujące odpowiedzi.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Wymiana dobrych praktyk CSR branży maszynowej | Możliwość komentowania Seminarium w Gdyni została wyłączona

Zaproszenie i program Seminarium w Gdyni

Przedsiębiorcy z branży przemysłu maszynowego prowadzący działalność gospodarczą na terenie Bułgarii wraz z Fundacją „Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji” i Stowarzyszeniem Pracodawcy Pomorza, zapraszają do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy biznesowej, prowadzonej w ramach projektu „Stabilizacja zatrudnienia i podwyższanie jakości pracowników poprzez wymianę innowacji dotyczących kontynuacji szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego”, finansowanego przez Program Operacyjny „Rozwój Zasobów Ludzkich”.

Seminarium odbędzie się w dniach 27-28.05.2014 r. w Akademii Morskiej przy ul. Morskiej 81    w Gdyni – sala Tradycji II piętro.

  Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Archiwum | Możliwość komentowania Zaproszenie i program Seminarium w Gdyni została wyłączona